خلاقیت در پوستر چه فایده ای دارد ؟

Home / دسته‌بندی نشده / خلاقیت در پوستر چه فایده ای دارد ؟

خلا قیت و نوآوری آن چنان به هم عجین شده اند که شاید به دست دادن تعریف مستقلی از هر کدام دشوار باشد اما برای روشن شدن ذهن می توان آنها را به صورت مجزا از هم تعریف کرد.

نمونه هایی از پوستر های خلاقانه :

edgedoll.com