امروزه صرف نظر از هزینه‌، استفاده از کمپین تبلیغاتی خلاقانه در فرایند بازاریابی و مارکتینگ نقش بسیار مهمی دارد. به همین جهت اغلب قبل از آغاز هر فرایند بازاریابی میزان بودجه مورد نیاز برای انجام تبلیغات تعیین می‌ گردد. بوتیک خلاقیت ژاهو مجری کمپین‌های تبلیغاتی می باشد. و استفاده از تبلیغات های خلاقانه کمک بسیاری به صاحبان کسب و کار ها برای بازاریابی می کند

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

کمپین تبلیغاتی

تبلیغات خلاقانه

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید. کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است.

چرا از لغت کمپین استفاده شده؟

کمپین تبلیغاتی ، چیزی است که در اکثر مواقع معیارهای دقیق برای ارزیابی اثربخشی آن وجود ندارد یا کمتر به کار گرفته می‌شود.
شرکتها و سازمانهایی که به صورت دائمی برنامه‌های تبلیغاتی گسترده اجرا می‌کنند معمولاً به تدریج به اثربخشی نسبی رسانه ها و تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف پی می‌برند.
اما شرکتها و سازمانهایی که تجربه قبلی ندارند یا به سازمانهای طراح کمپین تبلیغاتی به صورت مطلق اعتماد می‌کنند عموماً در معرض یک خطر جدی هستند.

فرم درخواست طراحی کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مشتریان ما